CDN公共库

 
 

简介

CDN公共库是指将常用的JS库存放在CDN节点,以方便广大开发者直接调用。与将JS库存放在服务器单机上相比,CDN公共库更加稳定、高速。 百度公共CDN为您的应用程序提供稳定、可靠、高速的服务,包含全球所有最流行的开源JavaScript库。More新浪云计算CDN公共库 http://lib.sinaapp.com/

<link href="https://lib.sinaapp.com/js/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/3.1.0/jquery-3.1.0.min.js"></script>
<script src="http://lib.sinaapp.com/js/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
Backbone

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/backbone/0.9.2/backbone.js"></script>
<script src="https://libs.baidu.com/backbone/0.9.2/backbone-min.js"></script>

官网https://documentcloud.github.com/backbone/

支持的版本:0.9.2

Bootstrap

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/bootstrap/3.0.3/js/bootstrap.js"></script>
<link href="https://libs.baidu.com/bootstrap/3.0.3/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<script src="//cdn.rudon.cn/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<link href="//cdn.rudon.cn/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

官网https://github.com/twitter/bootstrap/

支持的版本:2.0.4 ,2.0.3 ,2.0.2 ,2.1.1,2.2.1,2.3.1,2.3.2, 3.0.3

dojo

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/dojo/1.8.0/dojo.js"></script>

官网https://dojotoolkit.org/

支持的版本:1.8.3, 1.8.2, 1.8.1, 1.8.0, 1.7.4, 1.7.3, 1.7.2, 1.7.1, 1.7.0, 1.6.1, 1.6.0, 1.5.2, 1.5.1, 1.5.0, 1.4.4, 1.4.3, 1.4.1, 1.4.0, 1.3.2, 1.3.1, 1.3.0, 1.2.3, 1.2.0, 1.1.1

ext-core

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/ext-core/3.1.0/ext-core.js "></script>

官网https://www.sencha.com/products/extjs/

支持的版本:3.1.0,3.0.0

Highcharts

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/highcharts/2.2.5/highcharts.js"></script>

官网https://www.highcharts.com/

支持的版本:2.3.5, 2.2.5

Highstock

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/highstock/1.2.5/highstock.js"></script>

官网https://www.highcharts.com/

支持的版本:1.2.5

jqMobi

加载地址: 压缩:

<script src="https://libs.baidu.com/jqmobi/1.0.0/jq.ui.min.js "></script>
<script src="https://libs.baidu.com/jqmobi/1.0.0/jq.mobi.min.js "></script>

官网https://www.jqmobi.com/

支持的版本:1.0.0

jQuery

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.js"></script>
<script src="//cdn.rudon.cn/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

官网https://jquery.com/

支持的版本: 2.0.3, 2.0.2, 2.0.1, 2.0.0, 1.10.2, 1.10.1, 1.10.0, 1.9.1, 1.9.0, 1.8.3, 1.8.2, 1.8.1, 1.8.0, 1.7.2, 1.7.1, 1.7.0, 1.6.4, 1.6.3, 1.6.2, 1.6.1, 1.6.0, 1.5.2, 1.5.1, 1.5.0, 1.4.4, 1.4.3, 1.4.2, 1.4.1, 1.4.0, 1.3.2, 1.3.1, 1.3.0, 1.2.6, 1.2.3

jQuerymobile

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/jquerymobile/1.3.0/jquery.mobile-1.3.0.js"></script>
<script  src="https://libs.baidu.com/jquerymobile/1.3.0/jquery.mobile-1.3.0.min.js"></script>

官网https://jquerymobile.com/

支持的版本:1.3.0, 1.1.1, 1.0.1

jQuerytools

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/jquerytools/1.2.7/jquery.tools.min.js"></script>

官网https://jquerytools.org/

支持的版本:1.2.7

jQueryui

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/jqueryui/1.8.22/jquery-ui.min.js "></script>

官网https://jqueryui.com/

支持的版本:1.10.2, 1.10.1, 1.10.0, 1.9.2, 1.9.1, 1.9.0, 1.8.24, 1.8.23, 1.8.22, 1.8.21, 1.8.20, 1.8.19, 1.8.18, 1.8.17, 1.8.16, 1.8.15, 1.8.14, 1.8.13, 1.8.12, 1.8.11, 1.8.10, 1.8.9, 1.8.8, 1.8.7, 1.8.6, 1.8.5, 1.8.4, 1.8.2, 1.8.1, 1.8.0, 1.7.3, 1.7.2, 1.7.1, 1.7.0, 1.6.0, 1.5.3, 1.5.2

JSON

加载地址

<script src=" https://libs.baidu.com/json/json2/json2.js"></script>

官网https://github.com/douglascrockford/JSON-js

支持的版本:json2

lesscss

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/lesscss/1.3.0/less.min.js"></script>

官网https://www.lesscss.net/

支持的版本:1.3.0

mootools

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/mootools/1.4.5/mootools-yui-compressed.js"></script>

官网https://mootools.net/

支持的版本:1.4.5, 1.4.4, 1.4.3, 1.4.2, 1.4.1, 1.4.0, 1.3.2, 1.3.1, 1.3.0, 1.2.5, 1.2.4, 1.2.3, 1.2.2, 1.2.1, 1.1.2, 1.1.1

prototype

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/prototype/1.7.1.0/prototype.js"></script>

官网https://prototypejs.org/

支持的版本:1.7.1.0, 1.7.0.0, 1.6.1.0, 1.6.0.3, 1.6.0.2

QUnit

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/quint/1.9.0/qunit.js"></script>

官网https://docs.jquery.com/QUnit

支持的版本:1.4.0,1.5.0,1.6.0,1.7.0,1.8.0,1.9.0

scriptaculous

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/scriptaculous/1.9.0/scriptaculous.js "></script>

官网https://script.aculo.us/

支持的版本:1.9.0, 1.8.3

swfobject

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/swfobject/2.2/swfobject.js"></script>

官网https://code.google.com/p/swfobject/

支持的版本:2.1,2.2

UNDERSCORE

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/underscore/1.3.3/underscore.js"></script>
<script src="https://libs.baidu.com/underscore/1.3.3/underscore-min.js"></script>

官网https://underscorejs.org/

支持的版本:1.3.3

webfont

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/webfont/1.0.28/webfont.js"></script>

官网https://developers.google.com/webfonts/docs/webfont_loader

支持的版本: 1.3.0, 1.1.2, 1.1.1, 1.1.0, 1.0.31, 1.0.30, 1.0.29, 1.0.28, 1.0.27, 1.0.26, 1.0.25, 1.0.24, 1.0.23, 1.0.22, 1.0.21, 1.0.19, 1.0.18, 1.0.17, 1.0.16, 1.0.15, 1.0.14, 1.0.13, 1.0.12, 1.0.11, 1.0.10, 1.0.9, 1.0.6, 1.0.5, 1.0.4, 1.0.3, 1.0.2, 1.0.1, 1.0.0

yui

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/yui/3.4.1/yui.js"></script>
<script src="https://libs.baidu.com/yui/3.4.1/yui-min.js"></script>

官网https://yuilibrary.com/

支持的版本:3.4.1,3.3.0

zepto

加载地址

<script src="https://libs.baidu.com/zepto/0.8/zepto.min.js"></script>

官网https://zeptojs.com/

支持的版本:0.8,1.0rc

Font Awesome

加载地址

<link href="//libs.baidu.com/fontawesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="//libs.baidu.com/fontawesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

官网https://fontawesome.io/

支持的版本:4.0.3